Decking Oil - podlahový olej

Neohodnoceno
 

Podlahový olej - exteriér

Ochranný, lehce zabarvený olej, který zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeva. Nahrazuje přírodní oleje, vyživuje a chrání. UV ochrana zabraňuje blednutí barev. Odolává škrábancům.
Vytváří ochrannou bariéru proti pronikání vody a následnému bobtnání a kroucení materiálu. Určený na kvalitní hladké nebo drážkované tvrdé i měkké dřevo. Vhodný také na neošetřené, dříve naolejované nebo zvětralé dřevo.

Dostupnost Zvolte variantu Skladem Skladem Skladem Skladem
Odstín
Balení
969 Kč 969 Kč 969 Kč 969 Kč 969 Kč
   
Kód produktu 8734773 8734770 8734774 8734771 Zvolte variantu
Kategorie Barvy v exteriéru
 

Balení: 2,5 l
Vydatnost: 10-12 m2 z  2,5 litrové balení (2 vrstvy) dle savosti podkladu.
Doba schnutí: Odolává dešti po 2 hodinách. Pochůzný je po 24 hodinách od aplikace posledního nátěru.
Ředidlo / Čistidlo: Lakový benzín. Odstraňte co nejvíce přípravku z pomůcek před čištěním. Štětce očistěte okamžitě po použití pomocí lakového benzínu.

 

Barevné odstíny:
Natural Matt (Přírodní mat), Natural Oak (Přírodní dub), Natural Pine (Přírodní pinie), Natural Cedar (Přírodní cedr)

pdfBezpečnostní list

 

APLIKACE  Piktogram - štětec Piktogram - váleček

Příprava

Staré dřevo musí být suché zbavené všech předchozích nátěrů, prachu, mastnoty, oleje, plísní, řas a jiných nečistot.

Nové dřevo nechte přirozeně zvětrat po dobu min 6 měsíců, aby případné konzervační prostředky spolehlivě erodovaly a nebránily oleji penetrovat a dobře přilnout. Obložení vyčistěte pomocí kartáče, aby se póry ve dřevě otevřely a odstranila se jakákoli kontaminace z výroby. Potom opláchněte pořádně čistou vodou, ideálně za použití tlakového oplachu a nechte úplně uschnout před nanášením oleje. Odstín oleje vyzkoušejte na malém nenápadném kousku. Finální barva bude záležet na textuře dřeva a předchozích úpravách.

Způsob nanášení

Neaplikujte ve vlhku, pokud hrozí déšť nebo mráz před zaschnutím nátěru. Před i během používání olej dobře promíchávejte. Používáte-li více než jednu plechovku, před použitím je smíchejte. Olej neřeďte! Natírejte rozlitím za použití kvalitního štětce nebo válečku. Další nátěr proveďte stejným způsobem po min. 6 hodinách.

Údržba

Kontrolujte stav každých 6 měsíců a v případě potřeby přetřete.

Decking Oil 1 Decking Oil 2 Decking Oil 3

Bezpečnostní upozornění

ohen-svykricnik-splice    

Signální slovo: Nebezpečí

plamen

       UN 1263

Nebezpečné složky: Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká, Solventní nafta (ropná), střední alifatická

Obsahuje butan-2-on-oxim, Benzotriazole Hydroxyphenyl Polymer, UV Light Absorber, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl] sebacate a cobalt[bis(2-ethylhexanoate). Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Mezní (limitní) hodnota VOC (subkategorie A/i): 500 g/l
Maximální obsah VOC 500 g/l

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 Nevdechujte páry.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLIGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLIGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

 

  

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.