Decking Oil - podlahový olej

Neohodnoceno
 

Podlahový olej - exteriér

Ochranný, lehce zabarvený olej, který zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeva. Nahrazuje přírodní oleje, vyživuje a chrání. UV ochrana zabraňuje blednutí barev. Odolává škrábancům.
Vytváří ochrannou bariéru proti pronikání vody a následnému bobtnání a kroucení materiálu. Určený na kvalitní hladké nebo drážkované tvrdé i měkké dřevo. Vhodný také na neošetřené, dříve naolejované nebo zvětralé dřevo.

Dostupnost Skladem
Odstín
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
556 Kč
   
Kód produktu 8734774
Kategorie Barvy v exteriéru
 

Balení: 2,5 l
Vydatnost: 10-12 m2 z  2,5 litrové balení (2 vrstvy) dle savosti podkladu.
Doba schnutí: Odolává dešti po 2 hodinách. Pochůzný je po 24 hodinách od aplikace posledního nátěru.
Ředidlo / Čistidlo: Lakový benzín. Odstraňte co nejvíce přípravku z pomůcek před čištěním. Štětce očistěte okamžitě po použití pomocí lakového benzínu.

 

Barevné odstíny:
Natural Matt (Přírodní mat), Natural Oak (Přírodní dub), Natural Pine (Přírodní pinie), Natural Cedar (Přírodní cedr)

pdfBezpečnostní list

 

APLIKACE  Piktogram - štětec Piktogram - váleček

Příprava

Staré dřevo musí být suché zbavené všech předchozích nátěrů, prachu, mastnoty, oleje, plísní, řas a jiných nečistot.

Nové dřevo nechte přirozeně zvětrat po dobu min 6 měsíců, aby případné konzervační prostředky spolehlivě erodovaly a nebránily oleji penetrovat a dobře přilnout. Obložení vyčistěte pomocí kartáče, aby se póry ve dřevě otevřely a odstranila se jakákoli kontaminace z výroby. Potom opláchněte pořádně čistou vodou, ideálně za použití tlakového oplachu a nechte úplně uschnout před nanášením oleje. Odstín oleje vyzkoušejte na malém nenápadném kousku. Finální barva bude záležet na textuře dřeva a předchozích úpravách.

Způsob nanášení

Neaplikujte ve vlhku, pokud hrozí déšť nebo mráz před zaschnutím nátěru. Před i během používání olej dobře promíchávejte. Používáte-li více než jednu plechovku, před použitím je smíchejte. Olej neřeďte! Natírejte rozlitím za použití kvalitního štětce nebo válečku. Další nátěr proveďte stejným způsobem po min. 6 hodinách.

Údržba

Kontrolujte stav každých 6 měsíců a v případě potřeby přetřete.

Decking Oil 1 Decking Oil 2 Decking Oil 3

Bezpečnostní upozornění

ohen-svykricnik-splice    

Signální slovo: Nebezpečí

plamen

       UN 1263

Nebezpečné složky: Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká, Solventní nafta (ropná), střední alifatická

Obsahuje butan-2-on-oxim, Benzotriazole Hydroxyphenyl Polymer, UV Light Absorber, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl] sebacate a cobalt[bis(2-ethylhexanoate). Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Mezní (limitní) hodnota VOC (subkategorie A/i): 500 g/l
Maximální obsah VOC 500 g/l

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 Nevdechujte páry.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLIGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLIGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

 

  

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.