Decking Oil - podlahový olej

Neohodnoceno
 

Tvrdý podlahový olej

Olejové mořidlo na všechny typy venkovních dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva. Výrobek na bázi alkyduretanové pryskyřice s obsahem olejů, pigmentů a dalších vodoodpudivých příměsí proniká hluboko do dřeva. Vytváří bariéru proti růstu plísní a hub na povrchu. Chrání před poškozením UV zářením. Zabraňuje pronikání vody a následnému bobtnání a kroucení materiálu. Matný vzhled nátěru zdůrazňuje kresbu dřeva. Olej poskytuje ochranu a odolnost proti vodě každému podlahovému materiálu z tvrdého či měkkého (předem impregnovaného) dřeva v exteriéru. Je vhodný na nové kvalitní dřevo i na starší dřevěné podlahy. Lze jej použít na tlakově nebo konzervačně ošetřené dřevo.

Dostupnost Zvolte variantu Skladem Skladem Skladem Skladem
Odstín
Balení
893 Kč 893 Kč 893 Kč 893 Kč 893 Kč
   
Kód produktu Zvolte variantu 8734773 8734770 8734774 8734771
Kategorie Barvy v exteriéru
 

Balení: 2,5 l
Vydatnost: 10 -12 m2 z 2,5 litrové balení (2-3 vrstvy) dle savosti podkladu
Doba schnutí: přetíratelný a pochůzný za 24 hodin
Ředidlo / Čistidlo: White Spirit (Lakový benzín)                

Barevné odstíny:
Natural Matt (Přírodní mat), Natural Oak (Přírodní dub), Natural Pine (Přírodní pinie), Natural Cedar (Přírodní cedr)

pdfBezpečnostní list
pdfTechnický list

 

APLIKACE  Piktogram - štětec Piktogram - váleček
Příprava
Podlahové dřevo musí být suché, savé, zbavené všech nečistot. Všechny předchozí nátěry odstraňte. Před použitím a během něj olej dobře promíchejte! Neřeďte! Používáte-li více než jednu plechovku, před použitím je smíchejte. Výrobek vždy vyzkoušejte nejprve na malé ploše. Barevný štítek označuje pouze přibližný barevný odstín výrobku.    

Nanášení
Pomocí kvalitního štětce nebo válečku naneste silnou souvislou vrstvu oleje. Stejným způsobem naneste druhou vrstvu. Jednotlivé vrstvy nanášejte v intervalech po 24 hodinách. Zpravidla se aplikují dvě vrstvy podle savosti dřeva. Nátěr je pochůzný za 24 hodin. Nenatírejte při teplotách pod 5°C,před deště nebo při vysoké vlhkosti vzduchu. Nátěr je třeba sledovat a podle potřeby jednou za cca 6 měsíců znovu přetřít.

Čištění pomůcek: Všechny pomůcky umyjte lakovým benzínem (White Spirit).

Vydatnost
2,5 litrové balení oleje běžně vystačí k nanesení dvou vrstev oleje na podlahu o ploše 14-20 m2 dle savosti dřeva.

Decking Oil 1 Decking Oil 2 Decking Oil 3

Bezpečnostní upozornění

ohen-svykricnik-s

Signální slovo: Varování

 

Obsahuje  kobalt-[bis(2-ethylhexanoát)], derivát benzotriazolu s indexem 607-176-00 3, reakční směs Bis [1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl]sebacate, a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl] sebacate a 2-butanon oxim.  Může vyvolat alergickou reakci.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo pracovním oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLIGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

 

  

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.