Floor Oil - olej na podlahy

Neohodnoceno
 

Napouštěcí olej na podlahy

Pololesklý pružný podlahový olej určený na povrchovou úpravu dřevěných podlah v interiéru. Je vhodný na tvrdé i měkké dřevo, korek, parkety, dřevěné plovoucí podlahy apod. Proniká hluboko do dřeva, dřevo vyživuje a chrání proti otěru. Je rychleschnoucí, odpuzuje vodu a zabraňuje vzniku skvrn od vody. Maximálního účinku je dosaženo aplikací tří vrstev nátěru. Nátěr je snadno obnovitelný jednoduchým přetřením. Lze jej použít na již dříve naolejované podlahy.

Dostupnost Zvolte variantu Skladem
Odstín
Balení
1 158 Kč
   
Kód produktu Zvolte variantu 8736368
Kategorie Barvy v interiéru
 

Balení: 2,5 l
Vydatnost: 2,5 litrové balení běžně vystačí k nanesení tří vrstev na podlahu o ploše 14-20 m2 dle savosti podkladu
Doba schnutí: 30 minut, přetíratelný za 2 hodiny
Ředidlo: neředí se
Čistidlo: voda + saponát

Barevné odstíny: Clear (Bezbarvý)

pdfBezpečnostní list
pdfTechnický list

APLIKACE  Piktogram - štětec Piktogram - hadřík

Příprava
Dosud nenatírané podlahy
obruste smirkovým papírem 120. Prach odstraňte nejlépe vysavačem a setřete lakovým benzínem a nechte uschnout. U dříve lakovaných podlah lak zcela odstraňte! Dříve naolejované podlahy zbavte prachu a špíny, setřete lakovým benzínem a nechte uschnout. U podlah z tropického dřeva doporučujeme setřít povrch lakovým benzínem a po zaschnutí provést test vsáknutí oleje.

Nanášení
Nanášejte pouze v teplé a dobře větrané místnosti. Olej nanášejte po částech na 3 – 4 podlahová prkna najednou pomocí štětce nebo hadru, který nepouští vlákna. Nechte 15 minut penetrovat do dřeva, pak lehce odstraňte zbytek oleje a nechte zaschnout. Po zaschnutí posledního nátěru vyleštěte hadříkem. Podlaha tím získá polomatný vzhled. Olej doporučujeme nanášet ve třech vrstvách. Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry je 2 hodiny. Podlaha je suchá za 30 minut. Přetíratelná za 2 hodiny.

Čištění pomůcek
Štětce umyjte vodou a saponátem.

Údržba

Podlahu dle potřeby přetřete jednou nebo dvakrát do roka. Opotřebovaná místa lze opravit lokálním přetřením bez nutnosti natírání celé plochy. Jakoukoli rozlitou tekutinu ihned odstraňte!

Vydatnost
2,5 litrové balení oleje běžně vystačí k nanesení tří vrstev na podlahu o ploše 14-20 m2 dle savosti dřeva.

zadni obalka1

Bezpečnostní upozornění

ohen-svykricnik-s

Signální slovo: Varování  

Obsahuje Butanonoxim a Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. 

Může vyvolat alergickou reakci.

 H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.