Detastop koncentrát

Neohodnoceno
 

Stejné jako u přípravku Detastop. Výhodné balení určené pro větší plochy. 1 litr koncentrátu = 20 litrů roztoku. Detastop koncentrát lze také naředit dle individuální potřeby. Silně kontaminované povrchy doporučujeme ošetřit roztokem s vyšší koncentrací.

Dostupnost Zvolte variantu Skladem
Balení
351 Kč
   
Kód produktu Zvolte variantu 8157209
Kategorie Proti plísním
 

 

Použití

Vnitřní i venkovní použití.
Bytové a nebytové prostory, průmyslové provozy, veřejné budovy. Místa s extrémními podmínkami (prádelny, koupelny, sklepy, vývařovny apod.) Potravinářský průmysl (pivovary, vinařské závody, mlékárny, mrazírny, pekárny, masokombináty). Působí likvidačně a preventivně proti plísním, řasám, mechům a lišejníkům na omítkách, pískovci, betonové dlažbě, náhrobních kamenech, střešních krytinách a jiných savých a nesavých podkladech. Přípravek může být používán jako efektivní antibakteriální mycí prostředek na kontaminované plochy. K následnému ošetření zdiva a omítek v interiéru doporučujeme použít biocidní malířský nátěr Detakryl protiplísňový.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

APLIKACE  Piktogram - štětec  Piktogram - váleček  Piktogram - stříkací pistole

Pracovní postup:
Plísně, mechy, řasy a lišejníky před aplikací přípravku za sucha neodstraňujte! Detastop koncentrát zřeďte v poměru 1:19 (1 díl koncentrátu : 19 dílů vody) a na napadená místa tento roztok aplikujte  štětcem, válečkem, stříkací pistolí apod. V případě vyšší savosti nános opakujte. Roztok nechte penetrovat do povrchu (min. 20 minut). Poté místo opět roztokem navlhčete a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstraňte (kartáč, houbička, špachtle nebo vysokotlaký čistič v případě exteriérových aplikací). Následně povrch znovu přípravkem navlhčete a nechte samovolně vsáknout. Účinnost přípravku se ještě zvýší při pomalejším zasychání např. při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu.  Při silném napadení postup zopakujte. I když se biologické nečistoty nepodaří opticky odstranit, jejich růst je spolehlivě zastaven. K následnému ošetření zdiva a omítek v interiéru doporučujeme použít biocidní malířský nátěr DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ s dlouhodobým preventivně ochranným účinkem. Ředěný DETASTOP koncentrát není určen pro povrchy, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. 

Ředění: 1:19 (1 díl koncentrátu : 19 dílů vody)

Spotřeba: 1 l roztoku na 100 – 200 m2 (po naředění na doporučenou koncentraci).  Spotřeba je ovlivněna savostí podkladu a stupněm napadení.

Technická dokumentace:

pdfTechnický list
pdfBezpečnostní list
pdfProhlášení o shodě
pdfCertifikát - minerální povrchy a zdivo

Bezpečnostní upozornění

vykricnik-sohen-szkumavka-sryba-s

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje kationaktivní povrchově aktivní látky 30% a více
Obsah VOC  <  150 g/l 

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301 + P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P305 + P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.